สถานพินิจฯดึงสถานประกอบการสนับสนุนเด็กเยาวชนที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูเข้าทำงาน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

สำหรับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายในหลายรูปแบบที่นำไปสู่การป้องกันการกระทำผิดกฎหมายซ้ำของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่เพียงแต่เครือข่ายสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมเพื่อการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และจัดหาแหล่งทรัพยากรต่างๆมาสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม แต่เครือข่ายยังมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายด้วย นั่นก็คือ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายซ้ำของเด็กและเยาวชน

footer_master

ทั้งนี้นายพานิช  กาบแก้ว  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร  จึงได้เชิญภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ สนับสนุนเด็กเยาวชนที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูเข้าทำงาน  ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจในด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ได้รับโอกาสมีที่ยืนในสังคม  ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน   การฝึกงานและการจ้างงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้พวกเค้าไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยมีหน่วยงานและเครือข่าย ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  16  แห่ง

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว