สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

ยาเสพติด1

สำหรับสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในจังหวัดสมุทรสาคร ในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 แหล่งแพร่ระบาดส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน ที่ตำบลอ้อมน้อยและตำบลท่าไม้, อำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ตำบลโคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก และตำบลบางโทรัด ซึ่งพบตามแหล่งชุมชน สถานบันเทิง และโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ยังคงเป็นการลำเลียงมาจากชายแดนภาคเหนือ โดยจะใช้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งพักยาเสพติด ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการพักในระยะสั้นเพื่อรอการกระจายไปยังพื้นที่อื่นหรือพื้นที่ภาคใต้ โดยการใช้หอพักห้องเช่า และบ้านจัดสรร กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมักจะใช้เส้นทางสายหลักคือ ถนนพระราม 2 เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด โดยมีจุดรับส่งมอบยาเสพติดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน และลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า ส่วนยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดและถูกจับกุมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมากที่สุดก็คือ ยาบ้า รองลงมาคือ ไอซ์

ยาเสพติด2

ส่วนแนวทางแก้ไขและเฝ้าระวังนั้น ได้มีการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน และตำบลนาดีในจุดพักรถ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า ต.บางหญ้าแพรก ต.โคกขาม ต.บางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีการเข้มงวดในการตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง สถานบันเทิงและขยายผลจากการจับกุม เฝ้าระวังกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่นำยาเสพติดมาพักในพื้นที่และการลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่สมุทรสาคร  รวมถึงเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลบริเวณบ้านเช่า หอพัก บ้านจัดสรร ในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ

ยาเสพติด3

ยาเสพติด4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว