ศาสตร์พระราชา

AD WEB NET 20-5-60

 

พี่เมธ ศาสตร์พระราชา1

ที่ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรม ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม

พี่เมธ ศาสตร์พระราชา2

โดยทางด้าน มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์  กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เล็งเห็นความสำคัญและมีแนวนโยบายที่จะส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมในกระบวนการการตัดสินใจ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงทำให้เกิดกิจกรรมศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีการบรรยายการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา../

สุเมธ/ภาพ/ข่าว