ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมอบทุนการศึกษา

vk มอบทุนการศึกษา4

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร  คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ประจำปี ๒๕๕๙  ให้แก่น้องๆนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีนายเจริญ  แจ่มใส  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยคณะครู  และผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับ

vk มอบทุนการศึกษา3

โดยคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้ให้ความอนุเคราะห์  สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและครอบครัวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร  มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๐ แล้ว   ซึ่งในครั้งนี้สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท  แบ่งออกเป็น  ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๗ ทุน  ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๖ ทุน  และทุนละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๓ ทุน

vk มอบทุนการศึกษา2

vk มอบทุนการศึกษา1

ซึ่งทุนการศึกษาที่ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  ได้มอบให้น้องๆนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครนี้  นับเป็นประโยชน์และการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับทุนและครอบครัวให้มีพลังใจเพิ่มขึ้น  มีพลังกายที่เข้มแข็งในการดูแลส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  และที่สำคัญยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของครอบครัวด้วย

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว