วางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-ทรัพยากร1

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์ โดยมีนายเชิดชัย จริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

สำหรับงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทางจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและทรัพยากรสัตว์ป่าแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหารวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคเอกชน

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างเครือข่ายชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครกับเครือข่าย ทสม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิด เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการในการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาจังหวัด และหน่วยงบประมาณอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการแบบยั่งยืน

 

tp-ทรัพยากร2

tp-ทรัพยากร3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว