วัน Field Day บ้านแพ้ว

AD WEBSITE CABLE TV

vk Field Day 1

ที่สวนมะพร้าว  บ้านนายบุญลอย  ทรัพย์มา  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  ร.ต.ท.ภพชนก  ชลานุเคราะห์  นายอำเภอบ้านแพ้ว  เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  และบริการการเกษตร  (Field Day)  พร้อมทั้งมีนายชาญศักดิ์  ขจรบุญ  เกษตรอำเภอบ้านแพ้ว  เจ้าหน้าที่จากเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ  และตำบล  รวมถึงเกษตรกรในอำเภอบ้านแพ้วเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

vk Field Day 4

vk Field Day 3

งานในครั้งนี้จะจัดขึ้นในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่เป็นประจำทุกปี  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเกษตรกร  ตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อถ่ายทอดความรู้  การเข้าถึงปัจจัยการผลิต  การลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ  และสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  โดยมีฐานความรู้ 4 องค์ประกอบ คือ การจัดการดินและปุ๋ย  การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  และเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ในส่วนของอำเภอบ้านแพ้วได้เน้นให้ความสำคัญไปที่การกำจัดหนอนหัวดำอย่างยั่งยืน  เพื่อเน้นการดำรงอยู่ได้ทั้งตัวเกษตรกร  และผลผลิตที่จะต้องส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย  และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  และบริการการเกษตรจะจัดเวียนไปทั้ง 3 อำเภอ  ในส่วนของอำเภอเมืองนั้นจะจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม  และอำเภอกระทุ่มแบนจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้

vk Field Day 2

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว