วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

 

footer_master

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์  นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร   กล่าวว่า  เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย ประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสม่าและเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิต การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก การดําเนินการภารกิจตามยุทธศาสตร์ ดังกล่าวเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการดําเนินโครงการ “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปี 2562” ในวันนี้ มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมบริจาคเงินให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้นมียอดบริจาคแล้วประมาณ 3.2 ล้านบาท   ซึ่งการจัดงานดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคเงินให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จะได้นําเงินบริจาคของทุกท่านไปใช้ในการบรรเทาทุกข์ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร และหากมีผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-426803

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว