วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-ฝนหลวง1

เมื่อ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีสำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการฝนหลวงในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้ปวงชนชาวไทย นิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ นิทรรศการเศรษฐกิจพอพียง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อขจัดความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้งและเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน

พสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวงอันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่งในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย

tp-ฝนหลวง2 tp-ฝนหลวง3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว