วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

วันพระนารายณ์1

ที่บริเวณลานสาครบุรีศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก   ผู้ว่าราชการสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระฉายา ลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนำหัวหน้าส่วน ราชการและประชาชนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันพระนารายณ์2

โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ เมื่อขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา ทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างยิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่อง ได้แก่ สมุทรโฆษคำฉันท์ โคลงเรื่อง ทศรถสอนพระราม พาลีสอนน้อง และราชสวัสดิ์ เป็นต้น จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง 32 ปี ทรงประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 สิริรวมพระชนมายุได้ 56 พรรษา

วันพระนารายณ์4

วันพระนารายณ์3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว