วันต่อต้านยาเสพติดโลก 60

AD-WEB-CCTV-20

fm - วันต่อต้านยาเสพติด1

ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้อ่านคำปราศรัยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ถวายเป็นพระราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้รวมพลังร่วมสานต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และทุกภาคส่วนของสังคม ได้รับรู้และตระหนักถึงภัยจากปัญหายาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน และจิตอาสา เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานจัดให้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และโทษของการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การอ่านสุนทรพจน์และขับร้องเพลงประสานเสียงจากนักเรียน

fm - วันต่อต้านยาเสพติด2

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญของทุกประเทศ แม้แต่องค์การสหประชาชาติ ยังให้ความสำคัญโดยกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทานแนวคิดในการขจัดต้นตอปัญหายาเสพติด นั่นก็คือ การสร้างโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนชาวเขาหันมาประกอบอาชีพใหม่ทดแทนการปลูกฝิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกหลายโครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกหลายโครงการ ในฐานะประชาชนคนไทยต้องสืบสารพระราชปณิธาน “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน  โดยมีเป้าหมายคือการขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย

fm - วันต่อต้านยาเสพติด3

fm - วันต่อต้านยาเสพติด4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว