วันดินโลก

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

 

tp-วันดินโลก1

 

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ได้จัดงานวันดินโลกขึ้น โดยมีนายวีระศีกดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน เริ่มต้นเป็นการแสดงจากเด็กนักเรียน จากนั้นประธานในพิธีได้จุดเครื่องทองน้อย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อด้วยการร่วมร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน และการชมวิดีทัศน์ชุดจอมปราชญ์ของแผ่นดิน หลังจากนั้นจึงเป็นการมอบบัตรดินดี ให้กับหมอดินอาสาจำนวน 5 ราย และมอบตราผลิตภัณฑ์สินค้าGIให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 11 ราย เสร็จแล้วจึงร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ต้นรวงผึ้ง และปล่อยปลาจำนวน 3 หมื่นตัว

นอกจากนั้นแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆภายในงาน ได้แก่ การจัดนิทรรศการของสำนักงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์ การสาธิตการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ การสาธิตรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ จุดเรียนรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน มีการสาธิตการปลูกพืชพันธ์ต่างๆ ให้ความรู้เรื่องดินของจังหวัดต่างๆว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร การแจกจ่ายปุ๋ยจากขี้แพะและผักตบชวา เป็นต้น

สำหรับวันดินโลกนั้น ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณีกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและในโอกาสเดียวกันผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น”วันดินโลก” (Word Soil Day) โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในวันที่ 5 ธันวาคมทุกปีประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานในการเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

ดังนั้นทางกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร จัดงานวันดินโลกเพื่อนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน โดยในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ”Stop Soil Erosion , Save our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

 

 

 

 

tp-วันดินโลก2 tp-วันดินโลก3 tp-วันดินโลก4

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว