วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

ที่สนามโรงเรียนศรีบุณยานุสสรณ์  นายสุชาติ เบี้ยบังเกิด  รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีคณะครู ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมในพิธี

พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินี้ทางโรงเรียนศรีบุณยานุสสรณ์ ได้จัดเป็นขึ้นประจำทุกปี  โดยได้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี จากนั้นประธานในพิธีได้วางพวงมา ต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามด้วยพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภัคดี ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมชุมชนลูกเสือ กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ได้มีความก้าวหน้า ในเรื่องการเรียนการสอนกิจกรรมชุมชนลูกเสือ และเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดไว้

นายสุชาติ เบี้ยบังเกิด  รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า สำหรับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู เมื่อกิจการของเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้วพระองค์ จึงทรงพระราชดำริว่า ควรจะได้มีการอบรมของเสือป่าด้วย ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 3 ของโลก

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว