วันกองทัพไทย

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

news footer

ที่ลานยุทธการ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เหล่าทหารสื่อสารค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ร่วมกันกระทำพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย โดยมีพลโทมณฑล ปราการสมุทร  เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธี มีพันเอกกิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 เป็นผู้บังคับกองผสม และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้ทรงเกียรติ และกำลังพลทหารสื่อสารจาก 4 กองพัน และเหล่าทหารสื่อสาร ได้มาเข้าร่วมในพิธีสำคัญครั้งนี้ เพื่อการเป็นทหารโดยสมบูรณ์

สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลนี้ ถือเป็นพิธีสำคัญของเหล่าทหารสื่อสารทุกนาย โดยธงชัยเฉลิมพล หมายถึง ธง ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจำหน่วยทหาร เป็นสิ่งชักนำความองอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้มีชัยชนะต่อข้าศึก ด้วยความกล้ำหาญ นอกจากนี้แล้ว ธงชัยเฉลิมพลยังประกอบด้วยสิ่งที่แสดงออกถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดย ธง หมายถึง ชาติ บนยอดคันธง บรรจุพระพุทธรูป หมายถึง ศาสนา และ เส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หมายถึง พระมหากษัตริย์

ดังนั้น  ธงชัยเฉลิมพล จึงเป็นดังนั้น  ธงชัยเฉลิมพล จึงเป็นสิ่งที่ทหาร ทุกคนจะต้องรักษาไว้ ยิ่งกว่าชีวิต และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคคลซึ่งเข้ามารับราชการทหารไม่ว่าจะเป็นทหาร หรือ พลเรือนจะต้องผ่านพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงถือว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์แท้จริง

พลโทมณฑล ปราการสมุทร  เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ได้กล่าวให้โอวาทว่า ขอให้เพื่อนทหารทุกคน  จงมีความภาคภูมิใจ  ที่ได้มีโอกาสอันสำคัญยิ่งในการเข้ามาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ  เพื่อรับผิดชอบ ภารกิจอันมีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  ขอให้มีความเข้มแข็ง อดทน  ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี  มีความรัก  ความสามัคคี ประการสำคัญ  จะต้องเทิดทูน  และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต

                                                              

news footer news footer

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว