ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง บ้าน วัด โรงเรียน

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมวัดและสถานศึกษาจัดการขยะมูลฝอย โดยได้จัดขึ้นที่วัดธรรมโชติ โดยมีเจ้าอาวาสวัดธรรมโชติ เทศบาลตำบลหลัก5 ชาวชุมชน โรงเรียนวัดธรรมโชติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เครือข่าย ทสม. เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับงานนี้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัดและสถานศึกษาจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก บวร บ้านวัดโรงเรียน และทางเทศบาลตำบลหลักห้าก็มีแผนจัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดชุมชน จึงได้มีการบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรม

เรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในพื้นที่นี้นั้น ทางวัดธรรมโชติและโรงเรียนวัดธรรมโชติ ได้มีการดำเนินงานมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว โดยได้มีการทำถังขยะเพื่อให้คนที่มาทิ้งได้ทิ้งขยะให้ถูกประเภท อันไหนขายได้ก็จะสามารถขายแล้วได้เป็นเงินกลับมา ซึ่งขยะในวัดที่พบมากก็จะเป็นถุงพลาสติกที่ชาวบ้านใส่ของมาทำบุญ ขยะส่วนนี้เมื่อได้มากก็จะนำไปขายเช่นกัน ส่วนต่อไป ทางวัดธรรมโชติมีแผนจะต่อยอดไปสู่การทำธนาคารขยะ ให้ชาวชุมชนนำขยะมาฝากแล้วแลกเป็นเงินหรือสิ่งของกลับไป ส่วนทางโรงเรียนวัดธรรมโชตินั้นทางผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า นโยบายของโรงเรียนคือการไม่สร้างไม่ขยะ ไม่มีการขายขนมที่บรรจุถุง บรรจุห่อ ขยะส่วนมากจะเป็นใบไม้ที่ทุกวันเด็กนักเรียนและครูจะร่วมกันทำความสะอาดทุกวัน

ก้าวต่อไปที่ทำคือรณรงค์ให้ชาวชุมชนช่วยกันทำ ซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมาก ชาวชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน รู้จักคัดแยกขยะ ทำให้ขยะที่ต้องทิ้งลงถังมีปริมาณลดลงกว่าแต่เดิม ทำให้ชุมชนดูสะอาดตาขึ้น จึงครบขบวนการของการบริหารจัดการขยะของชุมชนนี้ทั้ง บ้าน วัด และโรงเรียน

           

                                          

footer_master footer_master footer_master footer_master

       เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว