ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่-ท่าจีน

vk ลงทะเบียนผู้สูงอายุ4

เทศบาลตำบลท่าจีน  โดยกองสวัสดิการสังคม  ออกบริการตั้งจุดนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีอายุ 59 ปี และคนพิการ ที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพ  สามารถมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลท่าจีน  ประจำปีงบประมาณ 2561

vk ลงทะเบียนผู้สูงอายุ3

โดยผู้สูงอายุต้องเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช  2500   และคนพิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการด้วย  โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ  บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา 1 ฉบับ  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ฉบับ  และสมุดบัญชีธนาคารพร้อมสำเนา 1 ฉบับ กรณีประสงค์จะรับเงินผ่านทางธนาคาร

vk ลงทะเบียนผู้สูงอายุ1

vk ลงทะเบียนผู้สูงอายุ2

ทั้งนี้จะตั้งจุดอีกครั้งในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้  ที่หมู่ 7  อาคารอเนกประสงค์วัดหลังศาลประสิทธิ์  ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.  หากใครยังไม่สะดวก  หลังจากนี้สามารถไปลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม ที่เทศบาลตำบลท่าจีนโดยตรง  ตามวันและเวลาราชการ

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว