ร.ร.ประสบการณ์ชีวิต

vk ผู้สูงอายุ 3

ที่ร้านอาหารครัวข้าวหอม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดการอบรมในโครงการโรงเรียนประสบการณ์ชีวิต  จังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปี 2560 ขึ้น  ในกิจกรรมร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมสร้าง  โรงเรียนประสบการณ์ชีวิต  โดยในครั้งนี้ได้เชิญคณะวิทยากรจากชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งมีประสบการณ์และอยู่ในวงการของการทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุมากว่า 7 ปีแล้ว  มาร่วมทำกิจกรรมและให้ความรู้  และในครั้งนี้มีเหล่าตัวแทนจากโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

คณะวิทยากรฯ  ได้ให้หลักสูตรแห่งความสำเร็จในการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ในการบริหารจัดการด้วยหลัก 5 ก ไว้ คือ กลุ่ม  กรรมการ  กติกา  กิจกรรม  และกองทุน  ซึ่งหมายถึง  ลำดับแรกต้องสร้างการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น    และคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในการที่จะช่วยบริหารจัดการงานของกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ  มีกติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน  อีกทั้งมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน  เช่น  การพบปะกันทุกเดือน  ร้องเพลงร่วมกัน  ออกกำลังกายร่วมกัน  โดยให้เริ่มจากกิจกรรมที่ทำได้ง่ายก่อน  รวมถึงต้องมีการจัดตั้งกองทุน  เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มมีความมั่นคงด้วย                                           

vk ผู้สูงอายุ 2

                                                                                   ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว