ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีองค์ในหลวง

tp-ทีปังกร1

เมื่อเวลา 14.10 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หมู่ที่ 2 ต.อำแพง นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้นำคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 320 คน ได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งจักรีวงศ์ พร้อมกับเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้องพร้อมกัน 3 ครั้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อโรงเรียนฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยทรงรับโรงเรียนวัดสุนทรสถิต เข้าเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 และทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียน รู้สึกปลื้มปิติกับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีกับโรงเรียนมาโดยตลอด พร้อมตั้งมั่นจะสืบสานงานต่างๆตามพระราชดำริของพระองค์ท่าน ทั้งเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สานต่อมาจากองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องความมีระเบียบ วินัย และรักความสะอาด และในแต่ละปี นักเรียนที่จบชั้นสูงสุดในระดับชั้น ป.6, ม.3 และชั้นม.6 จะเข้ารับประกาศนียบัตรการจบการศึกษาจากผู้แทนพระองค์ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เป็นประจำทุกปีการศึกษา

  

tp-ทีปังกร2 tp-ทีปังกร3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว