รีไซเคิล

tp - กล่องนม1

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน นายนิวัฒน์ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดตัวโครงการ กล่อง UHT รีไซเคิลได้ ในพื้นที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน พื้นที่นำร่องของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะทำงาน และแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนเข้าร่วม

–นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ   กล่าวว่า เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและภาวะโลกร้อน เป็นประเด็นที่ประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความสำคัญต่อการร่วมแก้ปัญหาผ่านนโยบายโครงการตามวาระต่างๆ การรณรงค์ในกลุ่มประชาชน  สถานศึกษา สถานประกอบการ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง โดยการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ที่สามารถรีไซเคิลได้

tp - กล่องนม2

— ทั้งนี้โครงการกล่อง UHT รีไซเคิลได้ นับเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้ประชาชนร่วมคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม จากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมนำไปสู่จิตสำนึกในการร่วมกันดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนนั้น นับเป็นพื้นที่นำร่องของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ดำเนินโครงการนี้ และยังดำเนินการไปพร้อมกับอีก 3 พื้นที่ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานครและนครปฐม

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว