รำลึกพระเกียรติคุณร.3 และวันข้าราชการพลเรือน

AD WEB CCTV

fm - รำลึก1

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นำข้าราชการ    พลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทย    โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงทำนุบำรุงกิจการพาณิชย์นาวีในการติดต่อค้าขายกับอารยะประเทศอย่างกว้างขวาง   ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรือง  ส่วนทางด้านการธำรงรักษาความเป็นเอกราชของชาติไทย  พระองค์ทรงยึดหลักการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศเป็นสำคัญ  ทรงส่งกองทัพไปปราบปราบผู้รุกรานทุกหัวระแหง  เพื่อให้ประเทศชาติมีความสุขสงบ  และคงความเป็นเอกราช มาจนถึงทุกวันนี้  ทำให้ทุกวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เหล่าพสกนิกรชาวไทย   จึงได้จัดพิธีดังกล่าวเพื่อน้อมระลึกถึง รัชกาลที่ 3 พร้อมกันทั่วประเทศ   

fm - รำลึก2

ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้น้อมนำสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560   และอ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน ประจำปี 2560   และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2559 จำนวน 3 ราย  และข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2559  จำนวน 9 ราย ด้วย

fm - รำลึก3

fm - รำลึก4

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว