รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก

AD WEB CCTV

fm - ไข้เลือดออก1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  มีผู้ป่วยทั้งสิ้น   รวม 3 อำเภอ จำนวน  18 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3.38 ต่อแสนประชากร  ไม่มีรายงานผู้ป่วย    ที่เสียชีวิต  โดยพบผู้ป่วยเพศหญิงจำนวน 13 ราย เพศชาย 5 ราย

fm - ไข้เลือดออก3

ทั้งนี้ในปี 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับที่ 34 ของประเทศไทย  จากการพยากรณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกปี 2560 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่เสี่ยงจำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  และอำเภอบ้านแพ้ว

fm - ไข้เลือดออก2

วุฒิภักร / ภาพ กันยารัตน์ / ข่าว