รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสมุทรสาคร

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานสถานการณ์การ ระบาดของโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 22 มีนาคม 2562  จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกจำนวน 303 ราย และไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยมีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มอายุที่พบ สูงสุดคือ 5 – 9 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี และ 0 – 4 ปี ส่วนอาชีพที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือนักเรียน รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง

footer_master

โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดสมุทรสาคร เช่น การเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลาย, ให้ความรู้บุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุขและนักเรียน, รณรงค์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day, ประชาคมหมู่บ้านที่เป็นซ้ำซาก, พ่นสารเคมีในสถานที่สำคัญก่อนถึงฤดูระบาด, วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเพื่อการควบคุมโรคไข้เลือดออก และประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและป้ายไวนิล ซึ่งประชาชนเองก็ต้องระมัดระวังและช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง รวมถึงระวังไม่ให้ยุงกัด

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว