รางวัลแด่คนทำงาน

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

 

footer_master

 

และนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ได้รับรางวัลสำหรับคนที่ทำงานในการพัฒนาชีวิตของประชาชน นั่นก็คือ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ที่ได้เข้ารับรางวัล “ฟันเฟือง พชอ.” ไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา ในงาน มหกรรม พลังคน พชอ. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่เป็นฟันเฟืองสำคัญ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของระบบคุณภาพชีวิตระดับอำเภออย่างโดดเด่น มีศักยภาพ

สำหรับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) คือ การบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มี “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยผ่านการทำงานที่มุ่งมั่นของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ได้ทำหน้าที่สื่อสารนโยบายโดยมีภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ภาคท้องถิ่นโรงเรียนหรือวัด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในแต่ละอำเภอมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม ส่งเสริมให้คนในอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน โดยใช้ภาวการณ์นำร่วม การบูรณาการ และการมีส่วนร่วม ซึ่งหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไปสู่ผลสำเร็จ นั่นคือคณะทำงานจากทุกภาคส่วนที่มองเห็นและมีความเข้าใจถึงบทบาททั้งของส่วนงานตนเอง ไปจนถึงการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้เริ่มดำเนินการ ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิต “คนสาคร ไม่ทอดทิ้งใคร” ด้วยการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนรักถิ่นและไม่ลืมถิ่นฐาน สร้างให้คนในพื้นที่มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการสร้างแรงศรัทธาจากการทำงาน มุ่งมั่นตั้งใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน เข้าถึงทุกกลุ่มวัย มีความศรัทธาในสิ่งที่ทำ และมีการทำงานเป็นทีมเดียวกัน ทำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิดแรง “ศรัทธา” เข้ามาร่วมเป็นทีมภาคีในการทำงานมากขึ้นและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกด้านด้วยกันทุกฝ่าย จนมีความสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจร่วมกันที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งนายอำเภอเมืองสมุทรสาครบอกว่า เหตุผลที่ตนเองมุ่งมั่นและตั้งใจที่อยากจะทำงานตรงนี้ ก็เพราะอยากช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีความสุข อะไรที่เป็นปัญหาก็อยากช่วยให้เข้าได้หมดปัญหา แม้ว่าตนเองจะเหนื่อย แต่ก็รู้สึกมีความสุขเมื่อได้เห็นรอยยิ้มจากคนที่ได้ช่วยเหลือ และการที่ได้รับรางวัลนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจ และก็จะขอทำงานแบบนี้ต่อไปตลอดชีวิตของข้าราชการ

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว