รับฟังความคิดเห็น

AD WEB CCTV 14-6-60

 

 

fm - ซอยน้ำเกก1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ เทศบาลนครสมุทรสาคร  ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเอกชัย 13 (สุสานน่ำเก็ก)  โดยฝั่งของ อบจ. ได้มีนายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์   ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด และฝั่งเทศบาล มีนายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร มาร่วมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่

ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการในส่วนการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเอกชัย 13 พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำ ทางด้านเทศบาลนครสมุทรสาครจะดำเนินการก่อสร้างถนนในซอยเชื่อมต่อซอยเอกชัย 13  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร และลดปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร

fm - ซอยน้ำเกก2

อย่างไรก็ตามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้  มีทั้งประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  ซึ่งผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั้นให้ความเห็นว่า ควรที่จะยกระดับถนนเพียงแค่ 10 เซนติเมตรก็พอเพราะถ้าสูงเกินไปจะทำให้ถนนนั้นสูงกว่าตัวบ้าน  แต่ทาง อบจ.และเทศบาลฯบอกว่าถ้ายกแค่ 10 เซนติเมตร จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้  ส่วนประชาชนที่เห็นด้วยบอกให้ยกประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร  เพื่อไม่ให้น้ำท่วมถนนและได้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

fm - ซอยน้ำเกก3

ดังนั้นผลสรุปล่าสุดก็คือ ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร จะต้องไปออกแบบสอบถามประชาชนที่อาศัยบริเวณซอยเอกชัย 13 (สุสานน่ำเก็ก)ภายใน 1 สัปดาห์  เพื่อฟังเสียงจากชาวบ้านอีกครั้งหนึ่ง  ว่าจะต้องการให้ถนนเส้นนี้ออกมาในรูปแบบใด เมื่อสรุปออกมาแล้ว ทาง อบจ.สมุทรสาคร จะนำโครงการดังกล่าวมาลงแผนอีกครั้ง  เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป

fm - ซอยน้ำเกก4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว