รับฟังความคิดเห็นผังเมืองรวม

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

tp-ฝังเมืองรวม1

ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายณัฐนาท สุวรรณ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ชุมชน ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกัน

tp-ฝังเมืองรวม5

นายณัฐนาท สุวรรณ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เริ่มดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นการวางผังการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการในด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ควบคู่กับการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร โดยกำหนดให้มีรูปแบบผังเมืองรวมจังหวัดที่มีการแยกประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยละเอียด เช่นเดียวกับผังเมืองรวมและผังเมืองรวมชุมชนที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อเตรียมประกาศใช้บังคับเต็มพื้นที่จังหวัด ในระหว่างการดำเนินโครงการฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังฯ ตลอดจนการจัดประชุมกลุ่มย่อยในรายสาขาและระดับอำเภอมาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ประมวลผลเป็นผังนโยบายและแนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนผังและข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาครฉบับปรับปรุง เพื่อเตรียมดำเนินการปิดประกาศ 15 วัน และการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามกฎหมายในลำดับต่อไป ในการนี้จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร …..//

tp-ฝังเมืองรวม2

tp-ฝังเมืองรวม3

tp-ฝังเมืองรวม4