ระดมความคิดเห็น จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร

AD-WEB-CCTV-6-12-61

tp-ฝังเมือง1

เมื่อเวลา 9.30 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษา ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) พื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน เพื่อระดมความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งได้จัดกันที่ห้องประชุมเทศบาลนครอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

สำหรับในการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองมาร่วมชี้แจง พร้อมด้วย น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการมีส่วนร่วม มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนเข้าร่วมการประชุม

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เริ่มดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นการวางผังการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการในด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ควบคู่กับการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร โดยกำหนดให้มีรูปแบบผังเมืองรวมจังหวัดที่มีการแยกประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยละเอียด เช่นเดียวกับผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชนที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อเตรียมประกาศใช้บังคับเต็มพื้นที่จังหวัด

ในระหว่างการดำเนินโครงการฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังฯ ตลอดจนการจัดประชุมกลุ่มย่อยในรายสาขาและระดับอำเภอ     มาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่างๆ ประมวลผลเป็นผังนโยบายและแนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนผังและข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาครฉบับปรับปรุง เพื่อเตรียมดำเนินการปิดประกาศ 15 วัน และการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ตามกฎหมายในลำดับต่อไป

สำหรับ การประชุมกลุ่มย่อยโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร จะจัดขึ้นในอีก 2 เวที คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย และพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

tp-ฝังเมือง2 tp-ฝังเมือง3 tp-ฝังเมือง4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว