รวมพล อสม.รณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

WEB-02

s - อสม.ยุงลาย-01

ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาครนางรัชดาพร ทรัพย์บาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน และ อสม.ตำบลท่าจีน ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

s - อสม.ยุงลาย-02

ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน กล่าวว่า จากสถานการณ์ไข้เลือดออกในขณะนี้พบว่าในพื้นที่ตำบลท่าจีนมีผู้ป่วยจำนวน 9 ราย ดังนั้นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน จึงได้จัดกิจกรรม รณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้ขึ้น โดยได้จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนหมู่ 4 ตำบลท่าจีน รวมทั้งหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน โดยเน้นมาตรการ 3 เก็บ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์

s - อสม.ยุงลาย-03

s - อสม.ยุงลาย-04

s - อสม.ยุงลาย-05

s - อสม.ยุงลาย-06

สุเมธ /ภาพ/ข่าว