รมช.มหาดไทยตรวจโซนนิ่งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว

AD WEB NET 2

 

tp-รมช1

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เดินทางมาที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร (ท่าจีน) ตำบลท่าจีน เพื่อรับฟังแนวทางการจัดโซนนิ่งหรืออาคารที่พักอาศัยสำหรับแรงงานข้ามชาติ และการดูแลความปลอดภัยให้กับแรงงานข้ามชาติ จากนั้นได้เดินทางไปดูห้องพักของแรงงานข้ามชาติ ระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ด และการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เสร็จแล้วก็ได้ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอันนาลัย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการศึกษาของลูกหลานแรงงานข้ามชาติ

ต่อจากนั้นจึงเดินทางไปดูที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติที่ตลาดกุ้งมหาชัย และที่การเคหะเอื้ออาทรนาดี ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่พักอาศัย และมีแนวโน้มที่จะดำเนินการจัดโซนนิ่งให้เป็นที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติในอนาคต อีกทั้งยังได้มีการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงการจัดระเบียบที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติ การใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย และ ด้านสาธารณสุข รวมถึงด้านการศึกษาของลูกหลานแรงงานข้ามชาติอีกด้วย ซึ่งการจัดระเบียบเรื่องของที่พักอาศัยแรงงานข้ามชาตินั้น ต้องคำนึงถึง 3 ส่วน  คือ มาตรการที่จะนำมาใช้ควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จุดแข็งจุดอ่อนหรือข้อดีข้อเสียของการจัดโซนนิ่งที่พักอาศัยให้กับแรงงานข้ามชาติ และ การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันคิดและวางแนวทางให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป แล้วก็จะได้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบโซนนิ่งหรือที่พักอาศัยให้กับแรงงานข้ามชาติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

สำหรับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวข้ามชาติ ขอจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้ดำเนินการจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานข้ามชาติ ณ บ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร (ท่าจีน) เป็นพื้นที่นำร่อง ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 5,000 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป จำนวน 105 แห่ง นำแรงงานต่างด้าวเข้าพักอาศัยในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรท่าจีน ซึ่งมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ความสนใจ และจากการขยายพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีหนังสือขอให้กระทรวงแรงงาน นำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 (กขป.5) เพื่อมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติพิจารณาการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร 2 (เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์) และจะเป็นพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวในลักษณะเดียวกับบ้านเอื้ออาทร(ท่าจีน) เพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับแรงงานต่างด้าวในระยะต่อไป ซึ่งจะสามารถรองรับผู้พักอาศัยได้อีกจำนวนประมาณ 3,000 คน

 

tp-รมช2

ขณะที่ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร มีข้อจำกัดในเรื่องของการจัดหาที่ดินภาครัฐ ที่จะนำมาจัดเป็นเขตพื้นที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดสมุทรสาครได้มีการพิจารณาเชิญชวนภาคเอกชนเข้าลงทุนหรือจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้ภาครัฐพิจารณาลงทุนต่อไป หากภาครัฐมีมาตรการบังคับจูงใจแก่นายจ้างสถานประกอบการ ก็จะทำให้การจัดโซนนิ่งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวเกิดเร็วขึ้น

สำหรับในปัจจุบันนี้จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชุมชนนำร่องจำนวน 5 ชุมชน ในปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ชุมชนคลองครุนอก ชุมชนศาลเจ้าฮันซิว ชุมชนวัดน้อยนางหงส์ ชุมชนบ้านคลองเจ๊ก และชุมชนบ้านหนองบัว โดยกำหนดมาตรการควบคุมดูแลในพื้นที่ชุมชนนำร่องให้ครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดปลอดภัย และไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยมีคณะทำงานคอยควบคุมดูแล และจัดระเบียบพื้นที่ในชุมชน ซึ่งได้กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560

 

tp-รมช3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว