รถตู้โดยสารหยุดวิ่ง สมุทรสาครไม่กระทบ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่าจากที่ทางกรมการขนส่งทางบก ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเรื่องให้รถตู้โดยสารสาธารณะที่อายุเกิน 10 ปีต้องหยุดวิ่งหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น หลังจากที่ประชุมแล้วจึงได้ข้อสรุปว่าจะมีมาตรการรองรับกรณีที่มีการหยุดวิ่งของรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการสาธารณะเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ซึ่งสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 41 ของ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อสั่งเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ เวลา และจำนวนเที่ยวของการเดินรถ หรือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนำรถที่ตนได้รับอนุญาตไปช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวตามควรแก่กรณี

ทั้งนี้ จากสถิติจำนวนรถตู้โดยประจำทางทั่วประเทศ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,694 คัน พบว่ารถตู้โดยสารทยอยครบอายุการใช้งานมาตั้งแต่ปี 2559-2570 และเฉพาะปี 2561 มีรถตู้โดยสารครบอายุการใช้งานแบ่งเป็นหมวด 1 จำนวน 954 คัน และหมวด 2 จำนวน 379 คัน เท่านั้น โดยผู้ประกอบการสามารถใช้รถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดมาให้บริการในเส้นทางได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถสาธารณะของประชาชน

สำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะที่มีคิวที่ตั้งอยู่บนถนนสรศักดิ์ ข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้มีการสำรวจแล้ว พบว่าอายุการใช้งานยังไม่ครบ 10 ปี จึงสามารถเดินรถได้ตามปกติ

 

tp-รถตู้2 tp-รถตู้3 tp-รถตู้4

เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว