รณรงค์ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

tp-ลดโฟม1

เมื่อวันที่ 8 พฤกษาคม 2562  ที่ตลาดนัดหน้าอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการเลิก ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม และสร้างความตระหนักถึงวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะพลาสติก และโฟม ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล โดยกิจกรรมทำความดี จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สามารถแก้ปัญหาการจัดการขยะพลาสติกและโฟมทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและยินดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กล่องบรรจุอาหาร และใช้ใบตองหรือวัสดุธรรมชาติแทน เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้วยังมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเรื่องการลดปริมาณขยะของหน่วยราชการต่างๆ ซึ่งวันนี้ได้มีการนำสถิติขยะของแต่ละหน่วยงานมาแสดง ซึ่งก็ทำให้เห็นว่า บางหน่วยงานมีขยะเกิดขึ้นมาก และต่อไปนี้ก็ต้องชวยกันลดการเกิดขยะ เช่น ให้ข้าราชการ พนักงาน มีแก้วน้ำเป็นของตัวเอง ไม่ใช้แก้วที่ใช้แล้วทิ้ง เวลาจัดประชุม ก็ต้องลดปริมาณขยะให้มากที่สุดด้วย

    

 

tp-ลดโฟม2 tp-ลดโฟม3 tp-ลดโฟม4 tp-ลดโฟม5

       เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว