รณรงค์ทำความสะอาดโครงการวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

AD-WEB-CCTV-6-12-61

tp-ทำความสะอาด1

เมื่อเวลาเช้าของวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหลักห้า ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตามโครงการ วันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดขึ้นที่ชุมชนบ้านคลองกก บริเวณวัดยกกระบัตร หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร ซึ่งหลังจากที่ได้มีการเปิดโครงการแล้ว ก็ได้แบ่งกำลังของประชาชนจิตอาสาออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อออกไปทำความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งเก็บผักตบชวา เก็บขยะในคลอง เพื่อให้สะอาดและไม่ขวางการสัญจรทางเรือ ส่วนตามท้องถนนก็มีการเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนหนทาง เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการจราจร ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก กระตุ้น ส่งเสริม ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน หันมาช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 

tp-ทำความสะอาด2 tp-ทำความสะอาด3 tp-ทำความสะอาด4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว