มอบโล่เกียรติคุณ

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-มอบโล่1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติคุณผู้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ดีเด่นซึ่งมีประชาชนในจังหวัดเข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ 10 โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สำหรับโครงการนี้ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้สังคมเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ในการนี้ทางจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายมหาเถรสมาคมและรัฐบาลสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการได้เกินร้อยละ 80 จึงได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ดีเด่นในครั้งนี้ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งทางปลัดสำนักงานวัฒนธรรมและแจ้งผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี 2560 ของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้ารับโล่รางวัล วัฒนคุณากร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำนวน 3 ราย คือ 1 ประเภทเด็กและเยาวชนจำนวน 1 รายคือนางสาวผจงพร วงศ์พนากิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ, 2 ประเภทบุคคลจำนวน 1 ราย คือนางจันกรา บัวจง, 3 ประเภทบุคคลจำนวน 1 กลุ่มคือโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  นอกจากนั้นแล้วสำนักตรวจและประเมินผลสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดส่งเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดจำนวน 6 รายเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเภทเด็กหรือเยาวชน 2 รายได้แก่นางสาวกนิษฐา ทองสุขเจริญ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยและนายจิระวิน คำมะณีจันทร์ นักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ำวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ส่วนประเภทบุคคลจำนวน 2 รายได้แก่นายนพรัตน์ รุ่งแสงรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร และดร.ประพจน์ แย้มทิมผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ประเภทบุคคลจำนวน 2 กลุ่มได้แก่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะและโรงเรียนเทศบาลมหาชัย

 

tp-มอบโล่2 tp-มอบโล่3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว