มอบเบี้ย

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

พี่เมธ มอบเบี้ย 1

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงส์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลภาพของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก โดยมีประชาชน และผู้สูงอายุในพื้นที่เดินทางมารับกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้น ทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจะมีการจัดสรรให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการทุพพลภาพและผู้ป่วยโรคเอดส์ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและผู้ที่ประสงค์ร้องขอตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย โดยแบ่งออกเป็น 3ประเภท คือ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ทุพพลภาพ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลภาพ และยังสามารถนำเงินที่ได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกนั้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,512 คนเป็นเงินจำนวน2,042,600บาท…/

พี่เมธ มอบเบี้ย 2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว