มอบรายได้จากโครงการ“1 คนให้ ล้านคนรับ”สมทบศูนย์มะเร็ง รพ.นครท่าฉลอม

AD WEB NET แก้ไข 6-12-61

footer_master

ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม นายอุเทน จ้อยเอม ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยชมรมพลังสตรีท่าฉลอม ได้ร่วมกันมอบเงินรายได้หลังหลักค่าใช้จ่าย จำนวน 401,173 บาท ที่ได้จากการจัดโครงการปั่นจักรยานการกุศล “1 คนให้ ล้านคนรับ” ไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจร เขตสุขภาพที่ 5 โรงพยาบาลนครท่าฉลอม   ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินครั้งนี้

footer_master

สำหรับโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์เชี่ยวชาญ รักษาโรคมะเร็งครบวงจร เขตสุขภาพที่ 5 แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอํานวยความสะดวกอีกเป็นจํานวนมาก  ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจมีผลกระทบกับประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการในหลายๆด้าน โดยชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมพลังสตรีท่าฉลอม ได้เล็งเห็นสภาพปัญหาและตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป็นจากปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้กิจกรรมการปั่นจักรยานการกุศลหารายได้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และส่งผลไปยังการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบที่ทุกภาคส่วน ทุกองค์กร ตลอดจนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว