มอบรางวัลคนดีศรีสาคร

AD WEB NET 2

 

tp-คนดี1

การมอบรางวัลคนดีศรีกระทุ่มแบน ได้จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมอำเภอกระทุ่มแบน โดยมีนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบนเป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานมาทั้งสิ้น 13 ราย เป็นองค์กร 2 องค์กร สาขาพิเศษ 2 ราย ในนามบุคคล 9 ราย  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือก ยกย่องให้เป็นคนดีศรีกระทุ่มแบน 1 องค์กร และบุคคล 10 ราย ซึ่งได้แก่

-สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้แก่ ท่านพระครูสาครสุวรรณรัตน์ (นิยม กิตฺติธโร) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม  เจ้าคณะตำบลท่าเสา และ นางสาวสุคนธิกา วิเศษคุณ

-สาขาส่งเสริมสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ได้แก่ นางสาวพจมาน ขำทอง

-สาขาส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่ สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบนจำกัด และนายวุฒิ วิยาภรณ์

-สาขาการส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม และวินัยของคนในชาติ ได้แก่ นายไพจิตร จิราภิญโญ

-สาขาการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ นายวัสพล บุญวิวัฒน์

-สาขาการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย ได้แก่ นางวันดี อำมาตย์กุล

-สาขาการอนุรักษ์ภาษาไทย ได้แก่ นางสาคร รอดเชื้อ

-สาขาการอนุรักษ์ด้านศิลปะ ได้แก่ นายวงศ์มงคล มั่งมี

-สาขาการส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ นายกิตติภัคร อ่วมประทุม

ซึ่งทั้งหมดนี้ ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ยกย่องให้เป็นคนดีศรีสาครด้วย และจะเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีสาคร ในวันที่ 25 มีนาคม

 

tp-คนดี2 tp-คนดี3

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว