มอบรางวัลคนดีศรีสาคร ประจำปี2560

AD WEB CCTV 14-6-60

มอบรางวัล-01

ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคนดีศรีสาคร ประจำปี2560 โดยมีนายสุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขลง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ที่ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

มอบรางวัล-02

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าสำหรับการจัดงานดังกล่าวสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครและสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีสาครตั้งแต่ปีพ.ศ.2539-ปัจจุบัน มีผู้ได้รับรางวัลรวม 329 ราย สำหรับปีพ.ศ.2560 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน33ราย ได้แก่พระภิกษุสงฆ์3รูปประเภทบุคคล 23 คนและประเภทองค์กรจำนวน 7 องค์กร ทั้งนี้เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการจุดประกายให้สังคม โดยเฉพาะเยาวชนได้เห็นต้นแบบ ของบุคคลที่ทำความดี ทั้งการครองตน ครองงาน การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการอยู่ร่วมกับสังคมและพร้อมเสียสละเพื่อคุณของแผ่นดิน

มอบรางวัล-03

สุเมธ/ภาพ/ข่าว