มอบประกาศนียบัตร

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ เอกชัย 1

ที่โรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายธาดา วิริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( วันแห่งความสำเร็จที่ภาคภูมิใจของลูกเอกชัย) ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาจำนวน 239 คน เข้าร่วม

พี่เมธ เอกชัย 2
โดยทางด้านนายธาดา วิริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและเพื่อประสานความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนให้แน่นแฟ้น มั่นคงยืนยาวยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและหวงแหนสถาบันการศึกษาของตนเอง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

พี่เมธ เอกชัย 3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว