มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน  ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีนายชิงชัย  บุญประคอง  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางถาวร  เทียนไพบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี

footer_master

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรทุกประการ เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด ฉะนั้นย่อมเป็นที่ภาคภูมิใจได้ว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น  และให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา  และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว