มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2561

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ต.โคกขาม นายสมคิด จันทฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายความจงรักภักดี ก่อนที่จะเบิกตัว   ผู้เข้ารับทุนการศึกษา ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 90 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท

footer_master

นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  สำหรับพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดสมุทรสาคร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ทั้งนี้เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กพิการและครอบครัวอีกด้วย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว