มอบทุนการศึกษา

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s-มอบทุน-01

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกลือมณีรัตน์ ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเล็กและเด็กอนุบาลรวมประมาณ 100 ทุน

โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจึงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกด้วย

s-มอบทุน-02

s-มอบทุน-03

สุเมธ/ภาพ/ข่าว