มอบทุนการศึกษาเด็กพิเศษ

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-มอบทุน1

พิธีมอบทุนการศึกษาของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 20  ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีนายกมล  ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นประธาน

สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนและครอบครัวของเด็กนักเรียน ให้มีพลังใจและพลังกายที่เข้มแข็งในการดูแล ส่งเสริมบุตรหลานที่มีความพิการให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของครอบครัว

ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการแบะครอบครัวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  มาอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 200,000 บาท ซึ่งทางศูนย์การศึกษาพิเศษได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้ารับทุน 97 ทุน โดยแบ่งออกเป็นทุนละ 2,300 บาท จำนวน 79 ทุน ทุนละ1,100 บาท จำนวน 3 ทุน และทุนละ 1,000 บาท จำนวน 15ทุน และสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมารับมอบทุนในครั้งนี้ได้ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษจะดำเนินการมอบทุนให้ถึงบ้าน

 

tp-มอบทุน2 tp-มอบทุน3 tp-มอบทุน4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว