มหกรรมTO BE NUMBER ONE สมุทรสาคร

tp-ทูบี1

มหกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดของชมรม To Be Number One จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีชมรม To Be Number One ตัวแทนเครือข่ายชุมชนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติด ส่วนราชการ ครู อาจารย์ นักเรียนและภาคเอกชน

ในวันนี้เป็นกิจกรรมที่มีการบูรณการร่วมกันระหว่างโครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันปัญหาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งทั้งสองโครงการมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน คือ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการป้องกันภัยของยาเสพติดและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยช่วยป้องกันและลดระดับความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้ลดน้อยลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำหรับ กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแสดง แดนซ์เซอไซ จากชมรม To Be Number One เยาวชนคนดี ศรีเกษตรพัฒนา การแสดงผลงานและการนิทรรศการให้ความรู้จากชมรม To Be Number One ประเภทชุมชนและเครือข่ายที่ขับเคลื่อนกิจกรรม และการประกวดผลงานการป้องกันปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนของชมรม To Be Number One ประเภทชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบโล่รางวัล เพื่อเตรียมเข้าร่วมประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 ต่อไป

 

tp-ทูบี2 tp-ทูบี3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว