มหกรรมสินค้าเกษตรดีผลไม้เด่นจังหวัดสมุทรสาคร

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s-มหกรรมสินค้าเกษตร-01

ที่ศูนย์การค้าพอร์โต้ชิโน่ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรดีผลไม้เด่นจังหวัดสมุทรสาคร” โดยมีนางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร เข้าร่วมร่วมงาน

โดยทางด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยคําขวัญของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่การเกษตร 108,147 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 12,351 ครัวเรือน สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและจังหวัดสมุทรสาครปีละมากกว่าสามพันล้านบาท โดยผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง ฝรั่ง และลําไย เป็นที่ทราบกันดีว่าผลไม้จังหวัดสมุทรสาครมีคุณภาพและรสชาติดี เนื่องจากสภาพพื้นดินมีความเหมาะสม และใช้กระบวนการผลิตตามแนวทางการเกษตรที่ดี โดยพื้นที่ทําการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอบ้านแพ้วและอําเภอกระทุ่มแบนในบางส่วน ซึ่งการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรดี ผลไม้เด่นจังหวัดสมุทรสาคร” ในครั้งนี้จึงเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดในการจําหน่ายสินค้า ให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มเครือข่ายการตลาด และทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้โดยตรงจากเกษตรกรและผู้ผลิตในราคายุติธรรม

s-มหกรรมสินค้าเกษตร-02

สำหรับงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์การค้าพอร์โต้ชิโน่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจําหน่ายพันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลไม้ สินค้า การเกษตรและแปรรูป จํานวน 40 ร้านค้า จากองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และสมาชิก เกษตรกรแปลงใหญ่ หากท่านใดสนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-427549  และ 034-820138

s-มหกรรมสินค้าเกษตร-03

s-มหกรรมสินค้าเกษตร-04

s-มหกรรมสินค้าเกษตร-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว