มหกรรมวันวิชาการ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ( อนุกูลราษฎร์ )  นายชิงชัย  บุญประคอง  ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันวิชาการ การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ประจำปี 2561  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน

footer_master

เทศบาลนครสมุทรสาคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้งานด้านการศึกษาเป็นภารกิจที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นที่ต้องการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ทั้งนี้กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร จึงได้จัดโครงการดังกล่าว  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 1,2,4 และ 5  ครั้งที่ 13  รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพในการจัดการศึกษา  และความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ประชาชนและชุมชนโดยทั่วไปได้ทราบ

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว