พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุตำบลบางกระเจ้า

AD WEBSITE CABLE TV

vk พิธีเปิด 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า  จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุตำบลบางกระเจ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีนายโชติพัฒน์  สิชฌรังษี  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงาน  และมีนายสุรศักดิ์  เตชะนิธิสวัสดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า  พร้อมด้วยสมาชิกสภา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยเขตกำแพงแสน  และผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบางกระเจ้าเข้าร่วม

vk พิธีเปิด 2

vk พิธีเปิด 3

โดยกิจกรรมทางกาย  นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  เช่น  กิจกรรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มและนันทนาการ   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพไม้กวาดทางมะพร้าว  การรำรามัญ  การประดิษฐ์สไบและปิ่นปักผมรามัญ  กิจกรรมอาหารประจำท้องถิ่น  รวมถึงยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงทำให้เกิดศูนย์ดังกล่าวขึ้น  โดยมีสมาชิกผู้สูงอายุรวมประมาณ 250 คน  ซึ่งศูนย์ฯนี้จะมุ่งเน้นช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี  มีอารมณ์แจ่มใส  ได้มาเจอมาพบปะ และทำกิจกรรมร่วมกัน

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว