พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เมื่อ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย โดยมีเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด  ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี

footer_master

ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นผู้จัดตั้งหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ไปในถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนกว่า 185 โรงเรียน และทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระองค์ทรงเป็นพระราชวงศ์ที่โปรดธรรมชาติมาก ทรงสร้างพระตำหนักดอยตุง ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เอง ทรงพัฒนาดอยตุงและส่งเสริมงานให้ชาวเขา ทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุง เมื่อปี พ.ศ.2531 และทรงจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่บ้านผาหมี จังหวัดเชียงราย  นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพัฒนาดอยที่เคยหัวโล้นด้วยการถางป่า  ทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น จนกลับมาเป็นดอยที่เต็มไปด้วยป่าไม้ตามเดิม ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงได้รับขนานพระนามว่าสมเด็จย่า จากชาวไทยบนพื้นราบ หรือแม่ฟ้าหลวง จากชาวไทยภูเขา

footer_master

และเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ได้เวียนมาบรรจบครบ ปีที่ 23 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงได้ร่วมกันจัดงานพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว