พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

WEB-02

วางพวงมาลา1

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562  ที่บริเวณลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร    นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าวางพวงมาลาและถวายบังคมพร้อมกัน  3 ครั้ง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทยอยวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จนครบทุกหน่วยงาน เป็นอันเสร็จพิธี

วางพวงมาลา2

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย และตลอดระยะเวลาการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนาน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า  ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงสร้างคุณูปการต่างๆ มากมาย เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ จนถือได้ว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”

วางพวงมาลา3

วางพวงมาลา4

วางพวงมาลา5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว