พิธีลงนาม MOU หนุนเบญจรงค์สู่ตลาดโลก

AD WEBSITE CABLE TV

vk mou 1

ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  ระหว่างบริษัท  ประชารัฐสามัคคี  สมุทรสาคร  (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  จำกัด  ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการเบญจรงค์  ร่วมลงนาม MOU เพื่อหนุนเบญจรงค์สู่ตลาดโลก  พร้อมทั้งมีนายธีรพงศ์  จันศิริ  ประธานบริษัท  ประชารัฐสามัคคี  สมุทรสาคร  (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  จำกัด  นายชาธิป  ตั้งกุลไพศาล  กรรมการผู้จัดการบริษัท  ประชารัฐสามัคคี  สมุทรสาคร  (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  จำกัด  ร่วมด้วย

vk mou 2

vk mou 3

บริษัทประชารัฐฯ  เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม  เป็นเครื่องมือสำคัญในการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายในจังหวัดสมุทรสาคร  ในการนี้ คือ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ของจังหวัดสมุทรสาครไปสู่ตลาดโลก  รวมถึงการพัฒนารูปแบบ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การแสวงหาตลาดใหม่ๆ  และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย  โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ซื้อตลาดบน  รวมถึงยังใช้สื่อออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ตลาดต่างประเทศ  ส่วนในเรื่องของการพัฒนามาตรฐานสินค้า  บริษัทประชารัฐฯ  ได้ร่วมกับผู้ประกอบการเบญจรงค์ดำเนินการ  เช่น  การการันตีค่าน้ำทอง  การมีใบรับประกันคุณภาพสินค้า  รวมถึงมีการออก Collection “เบญจรงค์มีชีวิต  สีสันฤดูร้อน”  เพื่อสร้างเครื่องเบญจรงค์ที่เป็นเอกลักษณ์  และทรงคุณค่า

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว