พิธีมอบวุฒิบัตรพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

บวช1

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี

บวช2

จากการที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไประหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน  โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมด 102 รูป และได้ศึกษาในหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เน้นให้พระภิกษุผู้บวช ได้ศึกษาให้มีความรู้หลักธรรม ขั้นพื้นฐานและเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติขณะอยู่ในสมณเพศ มีความรู้ในพุทธประวัติเบื้องต้น รู้วิธีอ่าน วิธีเขียนภาษามคธ ฝึกเขียน พูด อธิบาย ขยายความพุทธศาสนสุภาษิตตามหลักวิธีการเทศได้อย่างถูกต้อง และได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่อไป ทั้งนี้พระภิกษุทั้ง 102 รูป จะมีพิธีลาสิกขา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.30 น. ณ วัดศูนย์กลางในแต่ละอำเภอ

บวช3

บวช4

บวช5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว