พิธีมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อยประจำปี 2550

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp มอบป้าย1

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย นายบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายเป็นประธานในพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ประจำปี 2560 โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยในพื้นที่ตำบลท่าทรายเข้าร่วม จำนวน 200 ร้านค้า

tp มอบป้าย2

โดยก่อนหน้านี้โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์ เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารภายใต้โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนสถานประกอบการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงร้านอาหารแผงลอยในพื้นที่ตำบลท่าทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักสุขาภิบาลอาหารและสามารถปรุงอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้ประชาชนได้รับอาหารที่มีคุณภาพมี ความสะอาด  และได้สารอาหารครบถ้วน โดยป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อยหรือ clean food good test เป็นสัญลักษณ์ที่มอบให้กับร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่เข้าร่วมและผ่านมาตรฐานโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานมาโดยตลอด

tp มอบป้าย3

เอเชีย/ภาพ – พรเพ็ญ/ข่าว