พิธีทบทวนคําปฏิญาณและเดินสวนสนาม

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี จํานวน  1,055 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จํานวน  64 คน ลูกเสือชาวบ้าน จํานวน 50  คน และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ จํานวน  106 คน  รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,294  คน

footer_master

ทั้งนี้ได้มีการมอบโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรแก่กองลูกเสือ เนตรนารี   ที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 พร้อมทั้งการเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี

footer_master

ด้านนายปรีดี ภูสีน้ำ  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ร่วมกันจัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณ และเดินสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี พร้อมทั้ง ลูกเสือชาวบ้าน  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ รวมถึงลูกเสือชาวบ้าน มีความยึดมั่นในความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ รวมถึงลูกเสือชาวบ้าน ได้ปฏิบัติตามกฎและคําปฏิญาณตนของลูกเสือ

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว